REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Skuteczne Afirmacje z 02-01-2017

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.skuteczneafirmacje.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skuteczneafirmacje.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. a) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

b) Szkolenie - oznacza płatną usługę szkolenia, udziału w konferencji, webinaru, która obejmuje zajęcia, lub/i prelekcje, dydaktyczne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie, bądź doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Udział w płatnej usłudze może być zakupiony za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Usługa ta może być przedmiotem umowy sprzedaży. Usługa jest organizowana przez Sklep w konkretnym miejscu i czasie, jak też drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub innej formy elektronicznego świadczenia usługi wskazanej przed złożeniam zamówienia.

c) Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

d) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy M&W Creative Coaching Ltd, 315 Headstone Lane, Harrow, Wielka Brytania, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Szkolenia. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.skuteczneafirmacje.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.skuteczneafirmacje.com, prowadzony jest przez M&W Creative Coaching Ltd, 315 Headstone Lane, Harrow, Wielka Brytania

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa M&W Creative Coaching Ltd zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skuteczneafirmacje.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. M&W Creative Coaching Ltd  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez M&W Creative Coaching Ltd za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię M&W Creative Coaching Ltd

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody M&W Creative Coaching Ltd.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla M&W Creative Coaching Ltd,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.skuteczneafirmacje.com, dokonać wyboru towarów i/lub szkolenia i ich ilości w sztukach, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów i/lub Szkolenia przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru i Szkolenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z M&W Creative Coaching Ltd Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail - potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skuteczneafirmacje.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić Szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej Szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie, wystąpienie przypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu, itp.), bądź nieotrzymania minimalnej liczby rezerwacji miejsc. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru, skorzystać z takiego samego Szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne Towary bądź usługi dostępne na Stronie lub uzyskania zwrotu pieniędzy. W przypadku odwołania Szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu za wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Sprzedawcy opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres email wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w formie elektronicznej

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

5.4. Dostawa nagrań mp3 następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i rozumiana jest jako zarezerwowanie miejsca podczas Konferencji lub w przypadku usługi elektronicznej w postaci dostępu do plików elektronicznych.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) za pośrednictwem PAYPAL

b.) za pośrednictwem  Dotpay

c.) za pośrednictwem serwisu Tpay

d.) płatność na poczcie

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy

7.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną  M&W Creative Coaching Ltd, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 

7.4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który został przesłany w e-mailu z potwierdzeniem dokonania zakupu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Skutki odstąpienia od umowy

a.) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności

b.) Towar zostanie odebrany przez nas - zostaniecie Państwo poinformowani o terminie odbioru. 

c.) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. VII pkt. 7.1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w umowie.

7.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącego Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wypełnił w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

7.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. M&W Creative Coaching Ltd jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do obsługi klienta M&W Creative Coaching Ltd zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. M&W Creative Coaching Ltd podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić M&W Creative Coaching Ltd o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. M&W Creative Coaching Ltd zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy M&W Creative Coaching Ltd a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy M&W Creative Coaching Ltd a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę M&W Creative Coaching Ltd.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI Warunki 90 dniowej gwarancji satysfakcji

11.1 Gwarancja satysfakcji oferowana jest tylko dla nowych klentów którzy chcą poznać nasze produkty i doświadczyć ich skuteczności na sobie. W związku z tym gwarancja dotyczy osób dokonujących pierwszego zakupu.

11.2 W związku z przypadkami nadużyć w postaci jednorazowego zakupu dużej ilości albumów i późniejszego całkowitego zwrotu, gwarancja satysfakcji nie dotyczy zakupów powyżej 3 albumów. Nowi klienci, którzy chcą przetestować nagrania subliminalne nie powinnin więc kupować powyżej 3 albumów "na próbę" gdyż takie prośby zwrotów nie są objęte naszą 90 dniową gwarancją satysfakcji.

11.3 Gwaracja 90 dniowej satysfakcji dotyczy tylko nowych klientów i zakupu do 3 albumów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Skuteczne Afirmacje z 02-01-2017

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.skuteczneafirmacje.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skuteczneafirmacje.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. a) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

b) Szkolenie - oznacza płatną usługę szkolenia, udziału w konferencji, webinaru, która obejmuje zajęcia, lub/i prelekcje, dydaktyczne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie, bądź doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Udział w płatnej usłudze może być zakupiony za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Usługa ta może być przedmiotem umowy sprzedaży. Usługa jest organizowana przez Sklep w konkretnym miejscu i czasie, jak też drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub innej formy elektronicznego świadczenia usługi wskazanej przed złożeniam zamówienia.

c) Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

d) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy M&W Creative Coaching Ltd, 315 Headstone Lane, Harrow, Wielka Brytania, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Szkolenia.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.skuteczneafirmacje.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.skuteczneafirmacje.com, prowadzony jest przez M&W Creative Coaching Ltd, 315 Headstone Lane, Harrow, Wielka Brytania

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa M&W Creative Coaching Ltd zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skuteczneafirmacje.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. M&W Creative Coaching Ltd  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez M&W Creative Coaching Ltd za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię M&W Creative Coaching Ltd

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody M&W Creative Coaching Ltd.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla M&W Creative Coaching Ltd,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.skuteczneafirmacje.com, dokonać wyboru towarów i/lub szkolenia i ich ilości w sztukach, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów i/lub Szkolenia przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru i Szkolenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z M&W Creative Coaching Ltd Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail - potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skuteczneafirmacje.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić Szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej Szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie, wystąpienie przypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu, itp.), bądź nieotrzymania minimalnej liczby rezerwacji miejsc. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru, skorzystać z takiego samego Szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne Towary bądź usługi dostępne na Stronie lub uzyskania zwrotu pieniędzy. W przypadku odwołania Szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu za wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Sprzedawcy opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.


 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres email wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w formie elektronicznej

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

5.4. Dostawa nagrań mp3 następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i rozumiana jest jako zarezerwowanie miejsca podczas Konferencji lub w przypadku usługi elektronicznej w postaci dostępu do plików elektronicznych.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) za pośrednictwem PAYPAL

b.) za pośrednictwem  Dotpay

c.) za pośrednictwem serwisu Tpay

d.) płatność na poczcie

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy.

7.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną  M&W Creative Coaching Ltd, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 

7.4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który został przesłany w e-mailu z potwierdzeniem dokonania zakupu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Skutki odstąpienia od umowy

a.) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności

b.) Towar zostanie odebrany przez nas - zostaniecie Państwo poinformowani o terminie odbioru. 

c.) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. VII pkt. 7.1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w umowie.

7.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącego Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wypełnił w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

7.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. M&W Creative Coaching Ltd jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do obsługi klienta M&W Creative Coaching Ltd zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. M&W Creative Coaching Ltd podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić M&W Creative Coaching Ltd o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. M&W Creative Coaching Ltd zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy M&W Creative Coaching Ltd a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy M&W Creative Coaching Ltd a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę M&W Creative Coaching Ltd.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

>